woensdag, september 19, 2007

huisnummer


We hebben nog geen huis, maar wel een nummer. Binnenkort ook een postcode.

donderdag, september 13, 2007

bouwvergunning


Eergisteren is ons de bouwvergunning verleend. Gisteren hebben we hem thuis gekregen en vandaag op ons blog. We kunnen beginnen!

zondag, juli 15, 2007

vakantie

De aanvraag voor de bouwvergunning is inmiddels ingediend. Berekeningen voor de EPC (Energie Prestatie nogiets), ventilatie en lichttoetreding zijn gedaan. De berekeningen van de constructeur moeten volgende week af zijn. Het eerste verkennende gesprek met de aannemer is geweest, en dat lijkt goed te verlopen. Tijd voor vakantie. Het is trouwens bouwvakvakantie, dus alles ligt stil.
Hier nog een paar impressies van hoe het gaat worden.


de voorkant


de achterkant

dinsdag, juni 26, 2007

terugblik #3

Nog maar wat oude plattegronden.


We hebben nog de variant gehad met de trappen diagonaal in het huis. Ook hebben we nog even gedacht het atelier precies in de noord/zuid richting te zetten. Om een heldere ineling van het huis te krijgen hebben we later de plattegrond per verdieping in drie stroken van 4 x 6 meter verdeeld. Dit systeem is in het uiteindelijke plan min of meer overeind gebleven.


Lang bleef het probleem hoe we het atelier op de begane grond moesten krijgen. Nadeel was bijvoorbeeld ook dat van keuken naar slaapkamers je drie verdieping op moest. Geen kopjes thee meer 's morgens.


Co heeft nog eens een alternatief met tussenverdiepingen, vides en kruip-door-sluip-door gangetjes verzonnen. Hoogte BG meer dan vier meter. Leuk, maar niet echt praktisch.
(wordt vervolgd)

maandag, juni 25, 2007

aanvraag bouwvergunning

Vandaag gaat de aanvraag voor de bouwvergunning naar de gemeente. Nu weer twaalf weken wachten.


Zo is het nu.


Zo gaat het worden.

maandag, juni 11, 2007

terugblik #2

Deze week gaan we de bouwaanvraag indienen (als het lukt, want alles gaat langzamer dan gedacht en gehoopt). De plannen zijn rond, dus is het tijd om eens te kijken wat we dit jaar allemaal bedacht hebben.

Toen we wisten dat we ingeloot waren en wisten welk kavel we kregen hebben we ons eerst overgegeven aan een periode wild fantaseren. Willen we een klok in de gevel, een toren op het dak, alles glas etc. etc.
De eerste serieuze plannen begonnen met de indeling en de plattegronden.


Om te kijken of alles wel haalbaar voor ons was en uit puur enthousiasme is Co direkt voor ons gaan tekenen. Hij was toen nog in de veronderstelling dat we de auto op eigen terrein moesten parkeren. De trap staat al vanaf de eerste opzet dwars in het huis en dat is eigenlijk in alle verdere plannen zo gebleven.


Een eindeloze reeks krabbels volgden. Een aantal dingen werden al snel duidelijk. Er zou een grote keuken komen die grenst aan de tuin, er moest een atelier komen, ongeveer ter grootte van mijn oude atelier en woonruimte liefst aan de voorkant van het huis.


Het zou mooi zijn als het atelier op de beganegrond aan de straat kon komen, dan zou je tegelijkertijd er een soort galerie van kunnen maken. Toch bleek een grote keuken, atelier, gang, hal en fietsenberging te veel voor 1 verdieping.
(wordt vervolgd)

zelfbouwersbal


Afgelopen zaterdag was er een openhuizendag voor de zelfbouwers op Steigereiland. Aansluitend was een zelfbouwersBBQ en het zelfbouwersbal. nieuwsgierig als wij zijn, zijn wij natuurlijk ook geweest. We hebben bij verschillende huizen binnen kunnen kijken en veel handige en nieuwe dingen gezien en gehoord. Ook hebben we zo al een deel van onze toekomstige buurtgenoten kunnen ontmoeten.

donderdag, april 26, 2007

schouw

Na een tijdje rust (wel veel tekenen en plannen) gebeurt er nu weer van alles met ons huis. Vandaag is de grond aan ons overgedragen en zijn wij nu verantwoordelijk voor het terrein. Binnenkort wordt het contract voor de erfpacht door de notaris officieel gemaakt. de eerste echte rekeningen komen nu ook binnen, vandaar dat we vandaag ook een gesprek hebben gehad met onze hypotheekadviseur (postbank). Vandaag dus de overdracht en de schouw. Wij moesten het terrein "beschouwen" of het goed aan ons opgeleverd was. Een officieel gebeuren, wat overigens ook schriftelijk afgehandeld had kunnen worden. Ook was het een goede gelegenheid om eens kennis te maken met onze toekomstige buren. onze direkte buren hebben we niet gezien, maar wel enkele andere mensen uit de straat. Leuk en nuttig om alvast wat informatie uit te wisselen.

Nicolien en gemeenteambtenaar schouwen.

Nadat ons ons perceel was gewezen, was het tijd om de contracten te tekenen in de keet van bouwbedrijf Dura Vermeer, die de straten op steigereiland aanlegt.

Koffie toe!


Ik en gemeenteambtenaar tekenen.

donderdag, maart 01, 2007

atelier #2


Ik ben weg.

woensdag, februari 28, 2007

eerste hobbel #4

"200602573/1.
Datum uitspraak: 28 februari 2007
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te Amsterdam, en het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland, verweerder.

1. Procesverloop
Bij besluit van 13 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) van Amsterdam het uitwerkingsplan "Uitwerking 12 en partiële herziening uitwerking 4 van het bestemmingsplan IJburg, eerste fase, voor delen van het Steigereiland" (hierna: het plan) vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 15 februari 2006, kenmerk 2005-60711, beslist over de goedkeuring van het plan.
Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 26 maart 2006, bij de Raad van State ingekomen op 6 april 2006, beroep ingesteld.
Bij brief van 30 juni 2006 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.
Voor afloop van het vooronderzoek is een nader stuk ingekomen van het college van Amsterdam. Dit is aan de andere partijen toegezonden.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 november 2006, waar appellant, in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. F.W.J. van der Steen, advocaat te Den Haag, zijn verschenen. Voorts is het college van Amsterdam, vertegenwoordigd door mr. F. Arents, ambtenaar van de gemeente, daar als partij gehoord.

2. Overwegingen
Toetsingskader
2.1. Aan de orde is een geschil inzake een besluit omtrent de goedkeuring van een uitwerkingsplan. Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), voor zover hier relevant, kan bij een bestemmingsplan worden bepaald dat het plan moet worden uitgewerkt volgens bij het plan te geven regelen. Bij de beslissing over de goedkeuring van een uitwerkingsplan dient verweerder te toetsen of aan de bij het bestemmingsplan gegeven uitwerkingsregelen is voldaan. Ingevolge artikel 11, vierde lid, van de WRO in samenhang met artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) rust daarnaast op verweerder de taak om te bezien of het plan binnen de bij het bestemmingsplan gegeven regelen niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Tevens heeft verweerder er op toe te zien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met het recht.
De Afdeling kan slechts tot vernietiging van het besluit omtrent goedkeuring van het plan overgaan, indien moet worden geoordeeld dat verweerder de aan hem toekomende beoordelingsmarges heeft overschreden, dan wel dat hij het recht anderszins onjuist heeft toegepast.
Formele aspecten
2.2. Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan "IJburg, eerste fase" (hierna: het bestemmingsplan).
2.3. Ingevolge artikel 11 van de WRO, voor zover thans van belang, kan bij een bestemmingsplan worden bepaald dat, tenzij de gemeenteraad zich daarbij deze bevoegdheden zelf heeft voorbehouden, het college van burgemeester en wethouders volgens bij het plan te geven regelen het plan moet uitwerken.
2.3.1. Ingevolge artikel 10:3, eerste lid, van de Awb kan een bestuursorgaan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet.
Ingevolge artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb wordt mandaat in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien.
2.4. In artikel 4, vijfde lid, aanhef, van de planvoorschriften van het bestemmingsplan is onder meer bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is om één of meer uitwerkingsplannen vast te stellen voor de gronden waarvoor een uitwerkingsplan in de zin van artikel 11 van de WRO moet worden vastgesteld.
Uit dit planvoorschrift volgt dat de gemeenteraad de bevoegdheid om een uitwerkingsplan vast te stellen aan zichzelf heeft voorbehouden.
2.5. Op 20 november 2002 heeft de gemeenteraad, op voorstel van het college van 7 november 2002, de bevoegdheid tot vaststelling van uitwerkingen van het bestemmingsplan gemandateerd aan het college.
2.6. Gelet op het bepaalde in artikel 11 van de WRO kan de gemeenteraad bij het bestemmingsplan zijn bevoegdheid tot het vaststellen van een uitwerkingsplan, volgens bij het plan te geven regelen, aan het college delegeren.
De Afdeling overweegt dat de aard van de bevoegdheid tot het vaststellen van een uitwerkingsplan, nu die bevoegdheid ziet op het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, zich in beginsel verzet tegen de mandatering van die bevoegdheid. Gelet op het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb kan mandaatverlening van de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften slechts plaatsvinden, indien bij de verlening van die bevoegdheid in de mandaatverlening is voorzien. Daargelaten de vraag of in de voorschriften van een bestemmingsplan kan worden voorzien in mandaatverlening van de bevoegdheid tot het vaststellen van een uitwerkingsplan, is gebleken dat in het onderhavige geval in de voorschriften van het bestemmingsplan een dergelijke bevoegdheid tot mandaatverlening niet is opgenomen.
De in overweging 2.5 vermelde mandaatverlening is gelet op het vorenstaande in strijd met artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb. Het college was derhalve niet bevoegd het uitwerkingsplan vast te stellen.
2.6.1. Gelet op het vorenstaande is het plan vastgesteld in strijd met artikel 10:3, tweede lid, aanhef en onder a, van de Awb. Door het plan niettemin goed te keuren heeft verweerder gehandeld in strijd met dit artikel in samenhang met artikel 10:27 van de Awb.
Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd.
2.7. Uit het vorenstaande volgt dat er rechtens maar één te nemen besluit mogelijk is, zodat de Afdeling aanleiding ziet om goedkeuring te onthouden aan het plan. Gelet hierop behoeft het beroep van appellant inhoudelijk geen bespreking.
Proceskostenveroordeling.
2.8. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.

3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 15 februari 2006, kenmerk 2005-60711;
III. onthoudt goedkeuring aan het uitwerkingsplan "Uitwerking 12 en partiële herziening uitwerking 4 van het bestemmingsplan IJburg, eerste fase, voor delen van het Steigereiland";
IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;
V. gelast dat de provincie Noord-Holland aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 141,00 (zegge: honderdeenenveertig euro) vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. B.J. van Ettekoven, Voorzitter, en mr. H.P.J.A.M. Hennekens en mr. M.A.A. Mondt-Schouten, Leden, in tegenwoordigheid van mr. C. Taal, ambtenaar van Staat.
w.g. Van Ettekoven w.g. Taal
Voorzitter ambtenaar van Staat
Uitgesproken in het openbaar op 28 februari 2007"
(bron: www.raadvanstate.nl)

Vandaag deed de Raad van State uitspraak in het bezwaar tegen het uitwerkingsplan voor steigereiland. voor zover ik het begrijp is de procedure die gevolgd is voor het besluit over het uitwerkingsplan niet correct geweest en wordt daarmee de geldigheid van het uitwerkingsplan afgewezen.
Voor ons betekent dit in ieder geval verdere vetraging.

maandag, februari 26, 2007

eerste hobbel #3

"200602573/1
Bij besluit van 13 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) van Amsterdam het uitwerkingsplan "Uitwerking 12 en partiële herziening uitwerking 4 van het bestemmingsplan IJburg, eerste fase, voor delen van het Steigereiland" (hierna: het plan) vastgesteld."
(bron: www.raadvanstate.nl)

A.s. woensdag wordt het bezwaar tegen het uitwerkingsplan voor ons deel op steigereiland door de Raad van State behandeld.

zondag, februari 25, 2007

atelier #1Al dagen aan het opruimen en inpakken en nog steeds is het een chaos. Over drie dagen moet ik uit mijn atelier zijn. Dat wordt nog wat als we echt gaan verhuizen!

zaterdag, februari 10, 2007

de eerste paal #2


De palen zitten er nu echt in.

maandag, februari 05, 2007

schetsen

Twee weken denken en schetsen aan de voorgevel. Na het gesprek met Co, afgelopen dinsdag, denk ik dat we goed op weg zijn. Maar dat heb ik een aantal keren eerder ook al gedacht, geloof ik.

Van links naar rechts en van boven naar beneden ga je met de schetsen terug in de tijd.

donderdag, februari 01, 2007

eerste hobbel #2

De levering van het kavel is uitgesteld tot 1 mei.

dinsdag, januari 23, 2007

eerste hobbel #1

Het was ons al voorspeld. Het zelfbouwen zou gepaard gaan met onwillige gemeenteambtenaren, mislukte plannen, niet toegekende vergunningen, fouten in de bouw, stormen, aardbevingen en andere tegenslagen. En jawel hoor, onze eerste tegenslag is binnen.
Iemand heeft een bezwaar bij de Raad van State ingediend tegen het uitwerkingsplan van het bestemmingsplan waaronder wij vallen. Dat bezwaar wordt op dit moment behandeld door de Raad van State en de uitspraak zal over zo'n vier weken komen (als het goed gaat). In ieder geval betekent dit dat er op dit moment het juridisch kader voor het afgeven van bouwvergunningen ontbreekt en in het gunstigste geval worden er pas eind mei weer nieuwe bouwvergunningen verleend. In het ongunstigste geval moet de gemeente een nieuw (aangepast) uitwerkingsplan maken, wat vervolgens door de gemeenteraad moet, wat weer ter inzage gelegd moet worden, etc, etc, etc. Wie weet hoe lang het dan weer duurt.
Vanaf 1 maart moeten we gaan betalen!

vrijdag, januari 19, 2007

terugblik #1

Het eerste ontwerp voor IJburg dateert uit 1965. Het architectenduo Van den Broek en Bakema ontwierp een Stad op Pampus in het IJmeer. Het bleef bij een ontwerp want de bevolkingsgroei werd opgevangen in de Bijlmermeer en de nabijgelegen steden Almere, Zaanstad en Purmerend.

In de jaren tachtig keken rijksoverheid, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam opnieuw met interesse naar het IJmeer. De locatie bleek zeer geschikt om aan de grote vraag naar Amsterdamse woonruimte te voldoen. De veel kleinere gebieden rondom de stad leverden zelfs bij elkaar opgeteld nog onvoldoende capaciteit.
Na bekrachtiging van de vierde nota ruimtelijke ordening (VINEX) in 1990 luidde de stedenbouwkundige opdracht: concentreer compacte nieuwbouw in en rond de steden. De gemeente Amsterdam werkte dat in het Structuurplan 1991 uit. Voor Nieuw-Oost, het latere IJburg, werd een uitwerkingsverplichting opgenomen. Toen al gold de bouw van 18.000 woningen als norm.

Het uiteindelijke ontwerp voor IJburg behelst meer dan VINEX-doelstellingen: IJburg wordt een wijk waar wonen, werken en recreëeren volledig samengaan.
(bron: www.ijburg.nl)

Al bij de eerste inschrijfmogelijkheden voor IJburg hadden we ons ingeschreven. We waren er eigenlijk nooit echt van uit gegaan dat we er zouden gaan wonen, maar we wilden wel op de hoogte blijven van wat er zou gebeuren. Naarmate de tijd verstreek leek de kans dat we op IJburg zouden gaan wonen eigenlijk steeds kleiner worden. Zo ver uit het centrum en alles nieuw, dan konden we net zo goed uit Amsterdam vertrekken.

In de tussentijd werd er op Ijburg gebouwd en Egon en Marina hadden een zelfbouwkavel gekregen waarop Egon zelf zou gaan bouwen. Zo kwamen we zo nu en dan op Steigereiland, zonder direkt zelf het idee te hebben om ook zo iets te gaan doen. Wel kon je zien dat er bij de zelfbouwers leuke dingen gebeurden. Het feestje bij Marina (50 jaar) trok mij over de streep. We konden ons nog net inschrijven voor de laatste zelfbouwkavels (op de waterkavels na).

Inschrijven kon tot 19 mei 2006. In totaal waren er 57 kavels beschikbaar, er bleken 416 kandidaten te zijn en wij hadden lotnummer 73. Goed genoeg voor kavel 218!

Volgens het Ontwikkelings Bedrijf Amsterdam is dit onze toekomst.

woensdag, januari 17, 2007

de eerste paal
Gisteren waren we op Steigereiland. Van een bezoekje vorige week wisten we dat rond deze of volgende week geheid zou gaan worden. Te laat dus, de eerste paal zat er al in. Toch een goed moment dit blog te beginnen. Ik hoop zo de bouw te documenteren. Leuk voor ons en misschien ook voor jullie.